SFS 2019:196 Förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

SFS2019-196.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

Utfärdad den 11 april 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om taxitrafikförordningen (2012:238)

dels att 5 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 kap. 1 och 4 §§ och 7 kap. 2 § och rubriken närmast före 5 kap.

1 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 5 kap. ska lyda ”Särskilda bestämmelser om taxameter-

utrustning och särskild utrustning för taxifordon m.m.”,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 2 § och 8 kap. 2 a §, av

följande lydelse.

5 kap.
Taxameterutrustning och särskild utrustning för taxifordon
1 §
Ett fordon får användas i taxitrafik endast om det är försett med något
av följande:

1. En taxameterutrustning som är av godkänd typ och som fungerar till-

fredsställande i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av
8 kap. 1 §. Taxameterutrustningen och fastsättningen av denna ska vara
kontrollerade och plomberade på det sätt som anges i dessa föreskrifter.

2. Sådan särskild utrustning för taxifordon som avses i 2 b kap. 1 § andra

stycket taxitrafiklagen (2012:211) och som fungerar tillfredsställande i
enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 2 a §.

2 § Ett taxifordon får inte samtidigt vara försett med taxameterutrustning
och särskild utrustning för taxifordon.

4 § I fordonslagen (2002:574) finns det bestämmelser om rätten att
kontrollera ett fordons taxameterutrustning eller särskilda utrustning för taxi-
fordon och om provkörning av fordonet vid en sådan kontroll.

7 kap.
2 §
En tillståndshavare eller förare döms till penningböter om han eller hon
uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fordon

1. i strid mot det som har föreskrivits i denna förordning
a) om taxameterutrustning,
b) om särskild utrustning för taxifordon,
c) om användning och kontroll av sådana utrustningar, eller

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för

informationssamhällets tjänster.

SFS

2019:196

Publicerad
den

16 april 2019

background image

2

SFS

2019:196

2. i strid mot föreskrifter som har meddelats i dessa hänseenden med stöd

av 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 1 eller 2 a §.

8 kap.
2 a §
Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket tillfälle att yttra
sig, meddela föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon samt använd-
ning och kontroll av sådan utrustning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Beslut om undantag som har fattats enligt den upphävda bestämmelsen

i 5 kap. 2 § och som avser tid efter ikraftträdandet gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)