SFS 2019:197 Förordning om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

SFS2019-197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:623) om

redovisningscentraler för taxitrafik

Utfärdad den 11 april 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2016:623) om redovisnings-
centraler för taxitrafik

dels att rubriken till förordningen samt 1�8, 10, 12, 13 och 16�21 §§ och

rubrikerna närmast före 13 och 19 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 20 a och 20 b §§, av följande

lydelse.

Förordning om redovisningscentraler och

beställningscentraler för taxitrafik

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen
(2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxi-
trafik samt till 2 a kap. och 2 b kap. taxitrafiklagen (2012:211).

2 § Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt 4 § lagen (2014:1020)
om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik.

3 § En ansökan om tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller en
beställningscentral ska vara skriftlig och ges in till Transportstyrelsen.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in de handlingar som behövs

för att visa att verksamheten kommer att uppfylla kraven enligt 8�10 och
13 §§ lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler
för taxitrafik och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Transportstyrelsen ska, i fråga om utländska medborgare som inte har sin

hemvist i Sverige, godta som utredning om gott anseende sådana utdrag ur
en behörig myndighets register eller intyg som är utfärdade av en behörig
myndighet eller ett organ i det land där utlänningen är medborgare eller har
sin hemvist.

4 § Sökanden ska på begäran lämna det ytterligare underlag som
Transportstyrelsen behöver för att kunna pröva en ansökan om tillstånd för
att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral.

5 § Ett beslut om tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller en
beställningscentral ska minst innehålla

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för

informationssamhällets tjänster.

SFS

2019:197

Publicerad
den

16 april 2019

background image

2

SFS

2019:197

1. tillståndshavarens namn, adress och personnummer, organisations-

nummer, samordningsnummer eller motsvarande identitetsbeteckning,

2. uppgift om vem eller vilka som ska vara verksamhetsansvariga och om

övriga prövade personer enligt 11 § lagen (2014:1020) om redovisnings-
centraler och beställningscentraler för taxitrafik, och

3. en påminnelse om skyldigheterna enligt 12 § lagen om redovisnings-

centraler och beställningscentraler för taxitrafik och en upplysning om under
vilka förutsättningar som tillståndet kan återkallas.

6 § Den tekniska utrustning som används i redovisningscentralens eller
beställningscentralens verksamhet ska vara certifierad av ett organ som är
ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknads-
kontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av för-
ordning (EEG) nr 339/93, i den ursprungliga lydelsen, och lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll, eller av ett certifieringsorgan som
ackrediterats i motsvarande ordning i något annat land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

Vid certifiering av sådan teknisk utrustning tillämpas de föreskrifter om

teknisk utrustning som har meddelats av Transportstyrelsen med stöd av
denna förordning.

7 § Kravet på gott anseende enligt 8 och 13 §§ lagen (2014:1020) om
redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik anses inte upp-
fyllt av den som dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt
ekonomiskt brott.

Kravet på gott anseende anses inte heller uppfyllt av den som har

meddelats återkallelse eller upprepade gånger har meddelats varning enligt
18 § lagen om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik.

8 § Om en ansökan om tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller
beställningscentral avslås på grund av omständigheter som anges i 7 §, ska
en tid på lägst sex månader bestämmas under vilken den prövade ska anses
olämplig att driva en redovisningscentral eller en beställningscentral.

10 § Tillståndshavaren ska till Transportstyrelsen anmäla ändringar av den
adress där den tekniska utrustning som används för mottagande, insamling,
lagring och utlämnande finns. Om tillståndshavaren inte själv lagrar infor-
mationen, ska ändringar av adressen till det företag med vilket avtal om
lagring slutits anmälas.

12 § I 27 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställnings-
centraler för taxitrafik finns bestämmelser om att tillståndsmyndigheten
utövar tillsyn över att den lagen och de föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen följs.

Skatteverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska lämna

den information som Transportstyrelsen behöver för att utföra tillsynen.

Anmälan om anlitad redovisningscentral eller

beställningscentral
13 § En anmälan enligt 2 a kap. 2 § taxitrafiklagen (2012:211) om anlitad
redovisningscentral ska göras till Transportstyrelsen.

background image

3

SFS

2019:197

En anmälan enligt 2 b kap. 2 § taxitrafiklagen (2012:211) om anlitad

beställningscentral ska göras till Transportstyrelsen. Anmälan ska också
göras när en tidigare anmälan inte längre är aktuell.

16 § När en domstol dömt någon för ett brott som anges i 5 kap. 2 § för-
ordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller när en högre rätt har avgjort
ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet
omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser
antingen någon som har tillstånd för att få driva redovisningscentral eller
beställningscentral eller någon annan prövad som avses i 11 och 12 §§ lagen
(2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxi-
trafik.

17 § Sådan uppgift om utebliven överföring av taxameteruppgifter som
avses i 24 § tredje stycket lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och
beställningscentraler för taxitrafik ska lämnas senast en vecka efter det att
överföringen senast skulle ha gjorts. Uppgiften ska lämnas om de taxameter-
uppgifter som omfattas av överföringsskyldigheten helt eller delvis har
uteblivit.

18 § Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket tillfälle att yttra
sig, meddela föreskrifter om sådana krav som avses i 8, 9 och 13 §§ lagen
(2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxi-
trafik. I 2 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll
finns bestämmelser om att statliga myndigheter som får meddela föreskrifter
om vissa egenskaper hos produkter, anläggningar eller motsvarande (före-
skrivande myndigheter) ska höra Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll innan de meddelar föreskrifter om bedömning av överensstämmelse.

Utlämnande av taxameteruppgifter och insamlande av uppgifter m.m.
19 §
Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket och Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll tillfälle att yttra sig, meddela närmare
föreskrifter om

1. vilka taxameteruppgifter som omfattas av överföringsskyldigheten

enligt 2 a kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211),

2. digital och trådlös överföring av taxameteruppgifter enligt 2 a kap. 3 §

taxitrafiklagen,

3. sådana överföringar av taxameteruppgifter som avses i 17 och 22 §§

lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för
taxitrafik,

4. sådana överföringar av insamlade uppgifter som avses i 17 och 22 §§

lagen om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, och

5. utlämnande av sådana uppgifter och meddelanden till Skatteverket som

avses i 24 § första stycket lagen om redovisningscentraler och beställnings-
centraler för taxitrafik.

20 § Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om

1. sådan uppgiftsskyldighet som avses i 24 § tredje stycket och 26 § lagen

(2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxi-
trafik, och

2. hur en anmälan som avses i 2 a kap. 2 § och 2 b kap. 2 § taxitrafiklagen

(2012:211) ska göras och vad den ska innehålla.

background image

4

SFS

2019:197

20 a § Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket tillfälle att yttra
sig, meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter en beställningscentral
för taxitrafik ska samla in och lagra enligt 23 a § lagen (2014:1020) om
redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik.

20 b § Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket och Styrelsen
för ackreditering och teknisk kontroll tillfälle att yttra sig, meddela närmare
föreskrifter om på vilket sätt uppgifter ska samlas in och lagras av en beställ-
ningscentral med stöd av 23 a § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler
och beställningscentraler för taxitrafik.

21 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. tillsyn enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställ-

ningscentraler för taxitrafik, och

2. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen om redovis-

ningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik och enligt föreskrifter
som har meddelats i anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)