SFS 2019:199 Förordning om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

SFS2019-199.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för att

främja hållbara stadsmiljöer

Utfärdad den 11 april 2019

Regeringen föreskriver att 1�3, 13 och 14 §§ och rubriken närmast före 2 §
förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer ska ha
följande lydelse.

1 §1 För att främja hållbara stadsmiljöer får Trafikverket, om det finns me-
del för ändamålet, ge stöd enligt denna förordning till kommuner och lands-
ting för åtgärder i städer som leder till

1. ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller
2. hållbara godstransportlösningar.
�&tgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av

växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås.

Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva

lösningar för kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransporter.

�&tgärder för att tillgodose lokala eller regionala transportbehov2
2 §
3 Stöd får ges till investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt eller
regionalt transportbehov och som avser

1. en väg, gata, spåranläggning, kaj för lokala eller regionala persontrans-

porter, perrong, hållplats, vänthall eller annan anläggning eller del av an-
läggning för lokal eller regional kollektivtrafik,

2. ett cykelvägnät, en cykelparkering eller annan anläggning eller del av

anläggning för cykeltrafik, eller

3. en väg, gata, spåranläggning, lastplats, samlastningsplats eller annan

anläggning eller del av anläggning för samlastning av godstransporter, sam-
ordnad citylogistik eller gods på cykel för lokal eller regional distribution.

Stöd får dock inte ges till anläggningar med uthyrning av lokaler.

3 §4 Stöd får ges till investeringar i en anläggning eller del av anläggning
för att demonstrera eller prova nya transportlösningar för lokal eller regional
kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransport.

1 Senaste lydelse 2017:9.

2 Senaste lydelse 2017:9.

3 Senaste lydelse 2017:9.

4 Senaste lydelse 2017:9.

SFS

2019:199

Publicerad
den

17 april 2019

background image

2

SFS

2019:199

13 § En kommun eller ett landsting som har fått stöd ska i samband med
redovisningen av kostnaderna till Trafikverket rapportera hur genomföran-
det av de åtgärder som stödet avser och de motprestationer som enligt 9 § 2
ska genomföras fortskrider.

När de åtgärder som stödet avser har genomförts ska en slutrapport ges in

till verket. Rapporten ska ges in inom sex månader från den planerade slut-
tidpunkt som framgår av stödbeslutet, om inte verket beslutar annat.

Om motprestationerna enligt 9 § 2 inte har slutförts när slutrapporten ges

in, ska en uppdaterad slutrapport ges in till verket senast sex månader efter
att motprestationerna slutförts.

14 § Slutrapporten ska innehålla

1. en ekonomisk slutredovisning av de åtgärder som stödet beviljats för,
2. en redovisning av vilka effekter som åtgärderna har gett,
3. en redovisning av hur motprestationerna enligt 9 § 2 genomförts, och
4. en redogörelse för kommunens eller landstingets arbete för en hållbar

stadsmiljö och hur åtgärderna och motprestationerna har bidragit i det
arbetet.

Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)