SFS 2019:1001 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

SFS2019-1001.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i författningssamlingsförordningen

(1976:725)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 13 och 17 §§ författningssamlingsförordningen
(1976:725)1 ska ha följande lydelse.

13 § Statliga myndigheter ska se till att de har tillgång till andra myndig-
heters författningssamlingar i den utsträckning som behövs. Till varje kom-
mun, region och kommunbibliotek som begär det ska det kostnadsfritt sändas
ett exemplar av en författningssamling som en central myndighet låter ge ut.

17 § Statliga myndigheter ska se till att de har tillgång till länens författ-
ningssamling i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, region och
kommunbibliotek inom länet ska det kostnadsfritt sändas ett exemplar av
länets författningssamling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS

2019:1001

Publicerad
den

3 december 2019