SFS 2019:1002 Förordning om ändring i förordningen (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

SFS2019-1002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1976:837) om ersättning för

kostnader för vissa pensioner och livräntor

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (1976:837) om ersätt-
ning för kostnader för vissa pensioner och livräntor ska ha följande lydelse.

1 §1 Kommun, region, kommunalförbund eller församling, pastorat eller
annan kyrklig samfällighet får ersättning för kostnaden för pension eller
livränta som betalas ut till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande enligt
pensionsbestämmelser antagna av huvudmannen, om

1. arbetstagaren den 31 december 1976 eller tidigare har haft personlig

pensionsrätt på grund av anställning av sådant slag som finns upptagen i
statens personalpensionsverks år 1966 utgivna förteckning över personer med
personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser eller annars
har haft sådan pensionsrätt i anställning hos kommunal vårdanstalt för alko-
holmissbrukare,

2. arbetstagaren den 31 december 1976 inte är underkastad pensions-

bestämmelser antagna av huvudman som avses här men kommer efter denna
dag att ha pensionsrätt enligt sådana bestämmelser.

Om rätt till ersättning enligt första stycket har övergått till församling, kyrk-

lig samfällighet eller stift inom Svenska kyrkan enligt 3 § lagen (1998:1592)
om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, ska ersättningen
beräknas enligt de pensionsbestämmelser som gällt för anställda hos huvud-
mannen före ingången av år 2000. Beräkningen ska grundas på anställ-
ningstid hos huvudmannen.

3 §2 Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning får med-
delas av Statens tjänstepensionsverk efter samråd med det för kommunerna
och regionerna gemensamma organet för administration av personalpension.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:871.

2 Senaste lydelse 2010:545.

SFS

2019:1002

Publicerad
den

3 december 2019