SFS 2019:1003 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

SFS2019-1003.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna

förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (1977:937) om allmänna
förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1 ska ha följande lydelse.

7 a §2 Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska
tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt

1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och om åter-

betalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap. 6 § samma lag,

2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen,
3. kupongskattelagen (1970:624),
4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

artister m.fl.,

6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,

regioner, kommunalförbund och samordningsförbund,

7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdes-

skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap.
3 § första stycket 1 och 2 samma lag, eller

8. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alko-

holvaror, tobaksvaror och energiprodukter i fråga om kontroll av upplags-
havare inom uppskovsförfarandet enligt 6 kap. samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2 Senaste lydelse 2013:1078.

SFS

2019:1003

Publicerad
den

3 december 2019