SFS 2019:1004 Förordning om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

SFS2019-1004.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2, 4, 12, 28 och 29 §§ förfogandeförordningen
(1978:558) ska ha följande lydelse.

2 §1 Förfogande för någon annans räkning än Försvarsmaktens beslutas,
om förfogandet avser

1. transportmedel: av Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen eller

länsstyrelsen i det län där transportmedlet finns,

2. fastigheter: av länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger,
3. radioanläggningar: av länsstyrelsen i det län där anläggningen finns,
4. annan egendom än som anges i 1–3 och tjänster: av kommunen, regionen

eller den statliga myndighet som regeringen bestämmer särskilt.

Har förfogande förberetts genom uttagning eller på annat sätt, får beslut

om förfogandet meddelas också av myndighet för vars behov förberedelsen
har gjorts.

Förfogande enligt 5 § första stycket 5 förfogandelagen (1978:262) får dess-

utom meddelas av vägtrafikombud.

4 §2 Gör flera myndigheter, kommuner eller regioner som har rätt att
besluta om förfogande samtidigt anspråk på egendom som inte är förberedd
för förfogande, avgörs frågan om företrädesrätt i samråd mellan dem. Kan
enighet inte nås, får ärendet hänskjutas till regeringen. Om ett beslut i sådan
ordning inte kan inhämtas eller avvaktas, har Försvarsmakten företrädesrätt
till egendomen förutsatt att den oundgängligen behövs för verksamheten.

12 §3 Varje myndighet, kommun eller region som avses i 1 eller 2 § ska föra
förteckning över ärenden om förfogande. Ärendena ska tas upp i nummer-
följd. För varje ärende ska beslut och annan åtgärd antecknas. Kopia av
beslut och andra handlingar i ärendet ska förses med ärendets nummer och
föras samman i en akt. När akten eller någon handling ur denna lämnas till
annan myndighet, kommun eller region, ska detta antecknas.

1 Senaste lydelse 2010:125.

2 Senaste lydelse 1995:129.

3 Senaste lydelse 1995:129.

SFS

2019:1004

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1004

28 §4 Uppgift enligt 45 § förfogandelagen (1978:262) ska lämnas till den
myndighet, kommun eller region som tar emot egendomen när denna av-
lämnas eller frånträds, om inte myndigheten, kommunen eller regionen med-
ger att uppgiften lämnas senare. Uppgiften lämnas på blankett som fastställs
av Försvarsmakten. Myndigheten, kommunen eller regionen ska skicka en
kopia av handlingen till den länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket denna
förordning.

29 §5 Om en myndighet, kommun eller region som får besluta om för-
fogande anser att det krävs en åtgärd enligt 46 § andra stycket eller 47 § första
eller andra stycket förfogandelagen (1978:262), ska myndigheten, kommunen
eller regionen göra framställning om åtgärden hos den länsstyrelse som an-
ges i 9 § andra stycket denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

4 Senaste lydelse 1995:129.

5 Senaste lydelse 1995:129.