SFS 2019:1005 Förordning om ändring i förordningen (1981:1137) om vissa arbetstagare vid karolinska sjukhuset

SFS2019-1005.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1981:1137) om vissa

arbetstagare vid karolinska sjukhuset

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1981:1137) om vissa
arbetstagare vid karolinska sjukhuset samt 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om vissa arbetstagare vid Karolinska

sjukhuset

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter i fråga om sådana arbets-
tagare som behöll sina statliga tjänster vid Karolinska sjukhuset, när huvud-
mannaskapet för sjukhuset övergick från staten till Stockholms läns lands-
tingskommun (numera regionen i Stockholms län).

Förordningen gäller endast arbetstagare i den verksamhet vid sjukhuset

som övergick till landstingskommunen.

3 §1 I fråga om arbetstagare som enligt kollektivavtal med staten är skyldiga
att utföra sina arbetsuppgifter hos landstingskommunen (numera regionen i
Stockholms län) ska Försäkringskassan bestämma i vilken utsträckning denna
skyldighet ska fullgöras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:916.

SFS

2019:1005

Publicerad
den

3 december 2019