SFS 2019:1006 Förordning om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)

SFS2019-1006.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 10 § tjänstledighetsförordningen (1984:111)1 ska
ha följande lydelse.

10 §2 En arbetstagare som av en beslutande församling eller nämnd i en
kommun eller en region har fått ett uppdrag som grundar sig på en för-
fattningsbestämmelse, bör beviljas tjänstledighet för att fullgöra uppdraget,
om det inte finns synnerliga skäl för något annat.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1991:1747.

2 Senaste lydelse 1999:863.

SFS

2019:1006

Publicerad
den

3 december 2019