SFS 2019:1008 Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

SFS2019-1008.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1984:908) om vissa

statsbidrag för sjukvård m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1, 14 och 16 §§ förordningen (1984:908) om
vissa statsbidrag för sjukvård m.m.1 ska ha följande lydelse.

1 §2 I denna förordning finns bestämmelser om vissa statsbidrag till
regioner och andra för sjukvård m.m. Det som i förordningen sägs om
regioner gäller även kommuner som inte ingår i en region.

14 §3 Ersättning enligt denna förordning lämnas under förutsättning att
regionen inte tar ut avgifter i vidare mån än vad som följer av förordningen.

16 §4 Regionen ska på begäran av patienten anteckna betalda patient-
avgifter enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 §. Även i övrigt ska regionen
vidta de åtgärder som behövs för avgiftsbefrielse enligt 17 kap. 6 och 7 §§
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

En patient som för viss tid har uppnått avgiftsbefrielse enligt nämnda

bestämmelser är även befriad från att betala patientavgifter enligt 8 § första
stycket 1–5 och 9 § under samma tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1991:1647.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:1664.

2 Senaste lydelse 2010:1664.

3 Senaste lydelse 2004:888.

4 Senaste lydelse 2017:82.

SFS

2019:1008

Publicerad
den

3 december 2019