SFS 2019:1010 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

SFS2019-1010.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1990:927) om statlig

ersättning för flyktingmottagande m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:927) om statlig ersätt-
ning för flyktingmottagande m.m.1

dels att 1, 34, 35, 38 och 39 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före tidigare upphävda 32 § ska lyda ”Ersättning

till regioner för hälso- och sjukvård”.

1 §2 Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till
kommuner och regioner för mottagande av och insatser för skydds-
behövande och vissa andra utlänningar som avses i 3 § och som före ut-
gången av november 2010 först togs emot i en kommun.

För utlänningar som har varit registrerade vid en mottagningsenhet hos

Migrationsverket eller som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716) ska tidpunkten då de först togs emot i en kom-
mun anses vara den dag han eller hon faktiskt togs emot i kommunen. För
övriga utlänningar som omfattas av 3 § ska tidpunkten då de först togs emot
i en kommun anses vara då han eller hon folkbokfördes i kommunen enligt
uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

34 §3 En region har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård
av en utlänning som omfattas av 1 § och som på grund av en sjukdom eller
ett funktionshinder som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i
en kommun eller som annars har ett direkt samband med utlänningens
situation som skyddsbehövande, måste beredas varaktig vård som ordinerats
av läkare. Ersättning lämnas endast om vården bedömts ha en varaktighet av
minst tre år och regionens sammanlagda vårdkostnad för utlänningen upp-
gått till lägst 60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättningens
storlek bestäms enligt Riksavtalet för utomlänsvård om inte annat avtalats.

När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även lämnas för

kostnader för tolk.

1 Förordningen omtryckt 1994:734.

Senaste lydelse av rubriken närmast före tidigare upphävda 32 § 2010:1141.

2 Senaste lydelse 2010:1141.

3 Senaste lydelse 2010:1141.

SFS

2019:1010

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1010

35 §4 En region har rätt till ersättning för kostnader för hälsoundersökning
av en utlänning som omfattas av 1 § som har genomförts inom tolv månader
från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 1 §
andra stycket, om utlänningen inte genomgått någon hälsoundersökning
innan han eller hon först togs emot i en kommun eller om hälsounder-
sökning krävs av smittskyddsskäl.

En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en schablon-

ersättning med 2 000 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i sam-
band med hälsoundersökningen.

38 §5 Utöver ersättning enligt 34–36 §§ får Migrationsverket inom ramen
för anvisade medel lämna ersättning till regioner och kommuner för betyd-
ande extraordinära kostnader för vårdinsatser för skyddsbehövande. Sådan
ersättning betalas efter ansökan.

39 §6 En ansökan om ersättning enligt denna förordning ska ha kommit in
till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansökan
avser om inte annat anges i andra bestämmelser i förordningen.

Kommuner och regioner är skyldiga att lämna Migrationsverket de upp-

gifter som krävs för att verket ska kunna bedöma deras rätt till ersättning
enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:1440.

5 Senaste lydelse 2010:1141.

6 Senaste lydelse 2007:627.