SFS 2019:1011 Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

SFS2019-1011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet

under krig och vid krigsfara m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1, 5, 7, 9 och 11–13 §§ förordningen (1991:1195)
om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.1 ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna förordning innehåller föreskrifter om verksamheten under krig
och vid krigsfara inom den del av skolväsendet som en kommun eller en
region är huvudman för.

Vad som föreskrivs för krig eller krigsfara ska också gälla när det råder

sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller krigsfara
som riket har befunnit sig i.

Föreskrifterna i 3–11, 15 och 16 §§, som rör verksamheten under krig och

vid krigsfara, ska tillämpas om regeringen beslutar det. Föreskrifterna i
12 och 13 §§, som rör planläggningen, ska tillämpas utan särskilt beslut av
regeringen.

5 §3 En region som är huvudman för utbildning i gymnasiesärskolan får
besluta att de uppgifter som regionen har ska övertas av den kommun där
skolenheten är belägen.

En kommun får besluta att verksamheten vid en eller flera skolenheter

inom grundsärskolan ska läggas ned.

7 §4 En kommun får besluta att skolpliktiga elever i grundsärskolan ska
fullgöra sin skolgång i kommunens grundskola enligt 3 §.

Huvudmannen för grundsärskolan ska se till att eleverna får den tillsyn

och vård de behöver, antingen hos sina vårdnadshavare eller genom regionens,
de kommunala myndigheternas eller andra myndigheters försorg.

9 §5 I övrigt ska, i den utsträckning förhållandena medger det,

– en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och kom-

munal vuxenutbildning,

– en region eller en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i särskild

utbildning för vuxna,

– en region fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och kom-

munal vuxenutbildning av annat slag än som avses i 8 §.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:568.

2 Senaste lydelse 2013:17.

3 Senaste lydelse 2011:568.

4 Senaste lydelse 2011:568.

5 Senaste lydelse 2016:449.

SFS

2019:1011

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1011

11 §6 Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns gymnasie-
skola, kommunala vuxenutbildning eller särskilda utbildning för vuxna
behövs för arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för
ett arbetsmarknadspolitiskt program, får länsstyrelsen efter framställning av
Arbetsförmedlingen besluta att kommunens gymnasieskola, kommunala
vuxenutbildning eller särskilda utbildning för vuxna ska läggas ned och att
resurserna i stället ska ställas till förfogande för den arbetsmarknadspolitiskt
motiverade utbildningen. Detta gäller dock inte den utbildning inom vård-
området som avses i 8 §.

Ett beslut enligt första stycket ska gälla framför ett beslut av huvud-

mannen enligt 10 §.

Första stycket första meningen ska tillämpas också på en regions gymnasie-

skola, kommunala vuxenutbildning och särskilda utbildning för vuxna, när
det gäller resurser för utbildning på andra områden än vårdområdet.

12 §7 En kommuns och en regions planläggning enligt 4 § förordningen
(2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska, i fråga om den skol-
verksamhet som avses i denna förordning, ske efter samråd med läns-
styrelsen och Arbetsförmedlingen.

13 §8 Kommuner och regioner ska underrätta länsstyrelsen om behovet av
lokaler för skolverksamheten under krig och vid krigsfara.

Länsstyrelsen beslutar, enligt förordningen (1992:391) om uttagning av

egendom för totalförsvarets behov, vilka lokaler som får användas för skol-
verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2016:449.

7 Senaste lydelse 2008:396.

8 Senaste lydelse 1992:745.