SFS 2019:1014 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2019-1014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 7 kap. 36 § högskoleförordningen (1993:100)1 ska
ha följande lydelse.

7 kap.
36 §
2 Till utbildning på forskarnivå får högskolan anta sökande som an-
ställs som doktorand. Högskolan får även anta en sökande som har någon
annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att

1. finansieringen kan säkras under hela utbildningen, och
2. den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan

slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiat-
examen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktors-
examen.

För sökande vars studiefinansiering består av stipendium anses finansier-

ingen enligt första stycket 1 säkrad om nivån på stipendiet är likvärdig med
den lönenivå för doktorander som följer av svenska kollektivavtal eller praxis
inom yrket efter avdrag för preliminär skatt enligt den skattetabell som mot-
svarar den genomsnittliga skattesatsen för kommuner och regioner och som
årligen publiceras av Statistiska centralbyrån. Om sökanden ska vistas om-
växlande i Sverige och i annat land, gäller kravet på nivån på stipendiet endast
tiden då sökanden avser att vistas i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2017:947.

SFS

2019:1014

Publicerad
den

3 december 2019