SFS 2019:1018 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

SFS2019-1018.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för

fysioterapi

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 och 14–16 §§ förordningen (1994:1120) om er-
sättning för fysioterapi1 ska ha följande lydelse.

3 §2 Normalarvode och reducerat normalarvode lämnas enligt arvodes-
kategori A eller arvodeskategori B. Arvodeskategori B avser ensampraktise-
rande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera be-
handlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga
fysioterapeuter.

Fysioterapeuten ska till regionen anmäla vilken arvodeskategori som gäller

för verksamheten. Ändring ska anmälas minst sex månader innan den börjar
gälla.

14 §3 Regionen ska till fysioterapeuten betala ut skillnaden mellan det
arvode som ska lämnas och den patientavgift som fysioterapeuten fått ta ut.

Arvodet betalas dock helt genom fysioterapiersättning
1. om patienten enligt 23 § lagen (1993:1652) om ersättning för fysio-

terapi är befriad från att betala patientavgift,

2. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908)

om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.,

3. för fysioterapeutens resekostnader enligt 12 §.

15 §4 Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte åberopar
godkännande för F-skatt och inte är juridisk person minskas ersättningen
med 12,9 procent eller, om mottagaren vid årets ingång är 65 år eller äldre,
med 8,2 procent. Om mottagaren visar att minst hälften av ersättningen mot-
svarar kostnader i arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen
minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter
eller den särskilda löneskatt som regionen ska betala.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:1151.

2 Senaste lydelse 2013:1151.

3 Senaste lydelse 2013:1151.

4 Senaste lydelse 2011:1449.

SFS

2019:1018

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1018

16 §5 En fysioterapeut som har fysioterapiersättning är skyldig att i fråga
om all sådan behandling visa räkning för regionen och redovisa arbetstid,
antalet vidtagna åtgärder samt uppgift om patientens bosättningsort. Fysio-
terapeuten är även skyldig att rapportera till respektive region om han eller
hon är verksam i två eller flera regioners områden och ska därvid även
ange beräknad omfattning i respektive regions område. Därutöver är fysio-
terapeuten själv skyldig att bevaka när han eller hon når ersättningstak 1
eller ersättningstak 2 och underrätta regionen om detta.

Fysioterapiersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan på att

sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2013:1151.