SFS 2019:1019 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

SFS2019-1019.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1121) om

läkarvårdsersättning

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 13–17 §§ förordningen (1994:1121) om läkar-
vårdsersättning ska ha följande lydelse.

13 §1 För laboratorieundersökning som utförs av Folkhälsomyndigheten
lämnas ersättning från regionen om undersökningen utförs efter remiss från

1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårds-

ersättning,

2. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation, eller
3. en läkare inom företagshälsovård som
– är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,
– arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i arbets-,

anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället,

– aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
– samverkar med berörda samhällsorgan, och
– drivs med för ändamålet utbildad personal.
Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för sådan under-

sökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande taxan.

14 §2 Regionen ska till läkaren betala ut skillnaden mellan det arvode som
följer av bestämmelserna i denna förordning och den patientavgift som läkaren
fått ta ut.

Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning
1. för provtagning i syfte att ta reda på om en allmänfarlig sjukdom enligt

smittskyddslagen (2004:168) föreligger och för undersökning i samband med
provtagningen,

2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning är

befriad från att betala patientavgift,

3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående abort eller

sterilisering,

4. för läkarens resekostnader enligt 12 §,
5. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908)

om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

1 Senaste lydelse 2013:889.

2 Senaste lydelse 2012:965.

SFS

2019:1019

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1019

15 §3 Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte åberopar
godkännande för F-skatt och inte är juridisk person minskas ersättningen
med 10,3 procent eller, om mottagaren vid årets ingång är 65 år eller äldre,
med 6,5 procent. Om mottagaren visar att minst 60 procent av ersättningen
motsvarar kostnader i arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersätt-
ningen minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivar-
avgifter eller den särskilda löneskatt som regionen ska betala.

16 §4 Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett
vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk
laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg
som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och
annat förbrukningsmaterial.

Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorie-

undersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersök-
ning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan ska
läkaren stå för kostnaden.

Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som an-

ges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att
provtagning sker vid ett laboratorium som regionen har anvisat.

17 §5 En läkare som har läkarvårdsersättning är skyldig att i fråga om all
sådan vård visa läkarvårdsräkning för regionen och redovisa arbetstid, an-
talet vidtagna åtgärder samt uppgift om patientens bosättningsort. Sådan
provtagning och undersökning som avses i 14 § andra stycket 1 ska dock,
utan uppgifter om patientens identitet, redovisas särskilt. Läkaren är även
skyldig att rapportera till respektive region om han eller hon är verksam i
två eller flera regioners områden och ska därvid även ange beräknad om-
fattning i respektive regions område. Därutöver är läkaren skyldig att själv
bevaka när han eller hon når ersättningstak 1 eller ersättningstak 2 och att
underrätta regionen om detta.

Läkarvårdsersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan på att

sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1450.

4 Senaste lydelse 1996:1360.

5 Senaste lydelse 1997:94.