SFS 2019:1020 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

SFS2019-1020.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:238) om

totalförsvarsplikt

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 kap. 5, 9, 14, 14 a och 16 §§, 4 kap. 5 och 7 §§
och rubriken närmast före 3 kap. 14 § förordningen (1995:238) om total-
försvarsplikt ska ha följande lydelse.

3 kap.
5 §
1 Den eller de nämnder i en region eller i en kommun som ansvarar för
verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade samt chefsöverläkare vid en vårdinrättning där vård meddelas med
stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, ska lämna uppgifter om varje svensk medborgare
som under året fyller 17 år och som den 15 mars

1. erhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 lagen om stöd och

service till vissa funktionshindrade, eller

2. var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångs-

vård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.

Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före

den 1 april varje år.

9 §2 Statens skolverk, Universitets- och högskolerådet och rektorn för en
utbildningsanstalt eller skola som drivs av staten, en kommun eller en region
eller av en enskild som godkänts av Statens skolinspektion ska på begäran
av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter till myndigheten
om de totalförsvarspliktigas studieinriktning och behörighet för studier på
ett nationellt program i gymnasieskolan.

Kommuner och regioner m.fl.
14 §3 Kommuner, regioner och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet
ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter
om anställd hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för myndighetens
planeringsarbete.

14 a §4 Kommuner, regioner och vårdgivare som bedriver enskild verksam-
het ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de upp-
gifter om totalförsvarspliktigas hälsotillstånd som behövs för att kontrollera de

1 Senaste lydelse 2010:1473.

2 Senaste lydelse 2012:714.

3 Senaste lydelse 2010:1473.

4 Senaste lydelse 2010:1473.

SFS

2019:1020

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1020

uppgifter som en totalförsvarspliktig har lämnat till Totalförsvarets rekryter-
ingsmyndighet och som utgör underlag för beslut om kallelse till mönstring.

16 §5 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med att en
totalförsvarspliktig rycker in för värnplikt eller civilplikt med längre grund-
utbildning än 60 dagar lämna de journalhandlingar som upprättats vid
mönstring eller särskild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om
möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grund-
utbildning, till hälso- och sjukvårdspersonalen vid den organisatoriska enhet
hos en myndighet, en kommun eller en region där grundutbildningen ska
genomföras.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vid samma tidpunkt lämna

uppgifter om den totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförmåga, fysiska
arbetsförmåga, allmänna begåvning och hälsotillstånd till den befattnings-
havare på en sådan enhet som anges i första stycket som har till uppgift att
utbilda den totalförsvarspliktige. Uppgifterna ska anges kortfattat.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska också vid samma tidpunkt och

till samma enheter som anges i första stycket lämna uppgift i form av foto-
grafisk bild av den totalförsvarspliktige från det register som myndigheten
för över sådana uppgifter. En sådan uppgift ska på begäran även lämnas till
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten,
Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

4 kap.
5 §
6 Av 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt följer att Total-
försvarets rekryteringsmyndighet, en kommun eller en region får begära vissa
uppgifter av totalförsvarspliktiga.

En totalförsvarspliktig är även skyldig att lämna uppgifter enligt 2 kap.

1 § lagen om totalförsvarsplikt på begäran av en länsstyrelse, Polismyndig-
heten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Trafik-
verket, Transportstyrelsen, Statens jordbruksverk, Migrationsverket, Statens
energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät.

7 §7 Av 3 kap. 15 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt följer att kom-
muner, regioner, bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund,
organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda får göra fram-
ställningar om krigsplacering.

De statliga myndigheter som enligt 3 kap. 15 § lagen om totalförsvarsplikt

får göra framställning om krigsplacering är Försvarsmakten, i fråga om total-
försvarspliktiga som ska tjänstgöra där, och i övrigt de myndigheter som an-
ges i 4 kap. 5 § andra stycket denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2014:1218.

6 Senaste lydelse 2014:1218.

7 Senaste lydelse 1999:981.