SFS 2019:1021 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

SFS2019-1021.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till

totalförsvarspliktiga

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 11 kap. 2, 7 och 12 §§ förordningen (1995:239)
om förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

11 kap.
2 §
1 Underlag för utbetalning av dagpenning lämnas av Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet eller, efter överenskommelse med myndigheten, av
statliga myndigheter, kommuner, regioner, bolag, föreningar, samfälligheter,
stiftelser, registrerade trossamfund och organisatoriska delar av sådana sam-
fund samt andra enskilda.

7 §2 Skatteverket, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller, efter över-
enskommelse med myndigheten, statliga myndigheter, kommuner, regioner,
bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser, registrerade trossamfund och
organisatoriska delar av sådana samfund samt andra enskilda ska lämna de
uppgifter som behövs för bedömning av rätten till familjebidrag till
Försäkringskassan.

12 §3 Annan förmån än dagpenning, familjebidrag, ekonomiskt stöd i form
av bidrag och grupplivförsäkring beslutas och betalas ut av den myndighet,
den kommun eller den region där den totalförsvarspliktige tjänstgör.

I fråga om de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en före-

ning, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat
trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska dock den
utbildningsansvariga myndigheten besluta om och betala ut sådana för-
måner. Myndigheten får dock överlämna rätten att besluta om och betala ut
förmånerna till de enskilda hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.

För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund

eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap besluta om och betala ut förmånerna. Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap får överlämna rätten att besluta om
och betala ut förmånerna till de trossamfund och organisatoriska delar av
sådana samfund hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse 2010:1474.

2 Senaste lydelse 2010:1474.

3 Senaste lydelse 2008:1013.

SFS

2019:1021

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1021

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)