SFS 2019:1022 Förordning om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

SFS2019-1022.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar

inom totalförsvaret, m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 kap. 4 § och 5 kap. 2 och 3 §§ förordningen
(1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande
lydelse.

2 kap.
4 §
1 Har en myndighet, en kommun eller en region som ska pröva frågor
om disciplinansvar eller åtalsanmälan, på grund av en anmälan eller på något
annat sätt, fått kännedom om att en disciplinansvarig kan antas ha begått en
disciplinförseelse, ska en utredning av disciplinärendet inledas. Om det då
framkommer att den disciplinansvarige genom sitt förfarande skäligen kan
misstänkas ha gjort sig skyldig även till brott, ska det prövas om åtals-
anmälan ska göras.

5 kap.
2 §
2 Till överklagande som överlämnas till tingsrätten i ett disciplinärende
ska det fogas en uppgift om när den disciplinansvarige fick del av beslutet
och när överklagandet kom in till den myndighet, den kommun eller den
region som har fattat beslutet.

3 §3 Sedan tingsrättens eller hovrättens beslut i ett disciplinärende fått laga
kraft, ska de erhållna originalhandlingarna tillsammans med en kopia av
beslutet sändas till den myndighet, den kommun eller den region som har
fattat det överklagade beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:983.

2 Senaste lydelse 1999:983.

3 Senaste lydelse 1999:983.

SFS

2019:1022

Publicerad
den

3 december 2019