SFS 2019:1023 Förordning om ändring i förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

SFS2019-1023.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:649) om ledighet och

fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 7, 22, 26 och 28 §§ förordningen (1995:649) om
ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring1 ska ha
följande lydelse.

7 § Tjänstledighet ska beviljas för

1. uppdrag som ledamot av riksdagen eller kyrkomötet eller som riks-

dagens revisor eller dess fullmäktige i Riksgäldskontoret eller Riksbanken,

2. uppdrag som ledamot av juryn i ett tryckfrihetsmål,
3. deltagande som förtroendevald ledamot i en regions möte eller, om en

suppleant inte kan inträda eller det annars finns synnerliga skäl, i ett sam-
manträde med regionens förvaltningsutskott, kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen,

4. deltagande i allmänna val och folkomröstningar, om röstning inte kan

ske genom valsedelsförsändelse eller på postanstalt under fritid eller annan
ledighet än tjänstledighet.

Tjänstledighet ska också beviljas för personlig inställelse inför domstol.

Framställning bör dock göras hos domstolen om ändrad tid för inställelsen,
om det finns skäl för detta.

22 §2 Beslut om tjänstledighet och permission för totalförsvarspliktiga
som fullgör civilplikt i det civila försvaret fattas av den myndighet, den
kommun eller den region där den totalförsvarspliktige tjänstgör.

I fråga om de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en före-

ning, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat
trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska den utbild-
ningsansvariga myndigheten besluta om tjänstledighet och permission.
Myndigheten får överlämna rätten att besluta om ledighet till de enskilda
hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.

För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund

eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap besluta om tjänstledighet och permission. Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap får överlämna rätten att besluta
om ledighet till de trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund
hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1996:929.

2 Senaste lydelse 2008:1015.

SFS

2019:1023

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1023

26 §3 Beslut i ärenden som avses i 25 § fattas av den myndighet, den
kommun eller den region där den totalförsvarspliktige tjänstgör.

I fråga om totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en förening,

en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat tros-
samfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska den utbild-
ningsansvariga myndigheten besluta.

För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund

eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap besluta.

28 §4 En totalförsvarspliktig ska i den mån det kan ske under tjänst-
göringen ges tillfälle till social, kulturell och andlig verksamhet. Beslut i
dessa frågor fattas av den myndighet, den kommun eller den region där den
totalförsvarspliktige tjänstgör. Om den totalförsvarspliktige tjänstgör hos ett
bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett
registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska
dock den utbildningsansvariga myndigheten besluta. För en totalförsvars-
pliktig som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk
del av ett sådant samfund ska Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap besluta.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:1015.

4 Senaste lydelse 2008:1015.