SFS 2019:1024 Förordning om ändring i förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

SFS2019-1024.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:1644) om generellt

statsbidrag till kommuner och landsting

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1995:1644) om gene-
rellt statsbidrag till kommuner och landsting samt 1 § ska ha följande
lydelse.

Förordning om generellt statsbidrag till kommuner och

regioner

1 §1 Skatteverket ska fastställa de belopp som avses i 1 och 2 §§ lagen
(1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och regioner. Beloppen
ska avrundas till närmaste hela krontal.

För att beräkna belopp per invånare för det åldersbaserade statsbidraget

ska det totala åldersbaserade bidragsbeloppet fördelas på respektive ålders-
grupp 7–15, 16–18, 65–74, 75–84 samt 85 år och äldre med de relativa
andelar som erhålls genom att nettokostnaden per invånare i de berörda
åldersgrupperna multipliceras med antalet invånare i respektive åldersgrupp.
Nettokostnaderna ska vara de som följer av utjämningssystemet i beräk-
ningarna för grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Antalet invånare
ska avse den 1 november året före det år bidraget betalas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:981.

SFS

2019:1024

Publicerad
den

3 december 2019