SFS 2019:1025 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

SFS2019-1025.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig

ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1357) om statlig
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

dels att 1, 6, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ”Ersättning till regioner och

kommuner”.

1 §1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till
regioner, kommuner och öppenvårdsapotek för kostnader för hälso- och
sjukvård samt kostnader för tandvård och receptförskrivna läkemedel som
de har för vissa utlänningar.

Ersättning enligt förordningen beslutas och betalas av Migrationsverket.

6 §2 Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schablon-
ersättning
som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för
utlänningar som bor inom regionen eller kommunen och som är registrerade
hos Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i
den månad som följer varje kvartalsskifte.

Schablonersättningen är
– 3 740 kronor för personer till och med 18 år,
– 4 435 kronor för personer från och med 19 år till och med 60 år, och
– 5 635 kronor för personer som är 61 år eller äldre.
Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med

vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.

10 §3 Regioner och kommuner är skyldiga att lämna Migrationsverket de
uppgifter som krävs för bedömningen av deras rätt till ersättning enligt
denna förordning.

11 §4 Migrationsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verk-
ställigheten av denna förordning. Innan Migrationsverket beslutar sådana
föreskrifter ska verket samråda med Sveriges Kommuner och Landsting.

1 Senaste lydelse 2010:277.

2 Senaste lydelse 2018:1970.

3 Senaste lydelse 2000:411.

4 Senaste lydelse 2000:411.

SFS

2019:1025

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1025

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Pleiner
(Justitiedepartementet)