SFS 2019:1026 Förordning om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

SFS2019-1026.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att

lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra

skyddade personer

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 6–8 §§ förordningen (1996:1475) om skyldighet
att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade
personer ska ha följande lydelse.

6 §1 I 6 kap. 1 och 2 §§ lagen (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
finns bestämmelser om skyldighet för kommuner och regioner att lämna
sådana uppgifter som sägs i 4 § och sådant biträde som sägs i 5 §.

Av 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144) följer att skyldigheten att

lämna upplysningar m.m. enligt 6 kap. 1 § andra stycket och 2 § lagen
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller för huvudman och
annan församling som innehar en eller flera allmänna begravningsplatser.

7 §2 I 7 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns
bestämmelser om tystnadsplikt för den som deltar eller har deltagit i
verksamhet hos den nationella upplysningsbyrån.

I 15 kap. 3 §, 21 kap. 6 § samt 37 kap. 4 och 5 §§ offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess hos Total-
försvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket för uppgifter som
avses i 4 §.

8 §3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela före-
skrifter om verkställigheten av

1. denna förordning,
2. 6 kap. 1 och 2 §§ lagen (2006:544) om kommuners och regioners åt-

gärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
och

3. 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska höra Försvarsmakten

innan myndigheten meddelar föreskrifter i fråga om de skyldigheter som
statliga myndigheter, kommuner och regioner samt huvudman och annan
församling som innehar en eller flera allmänna begravningsplatser har.

1 Senaste lydelse 2006:912.

2 Senaste lydelse 2010:1475.

3 Senaste lydelse 2008:1017.

SFS

2019:1026

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1026

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)