SFS 2019:1027 Förordning om ändring i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet

SFS2019-1027.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till

regional kulturverksamhet

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 och 17 §§ förordningen (1996:1598) om stats-
bidrag till regional kulturverksamhet1 ska ha följande lydelse.

2 §2 Statsbidrag lämnas endast till regionala och lokala institutioner som
också får bidrag från en region, en kommun eller någon annan huvudman.
Statsbidrag till verksamhet med länskonstnärer och till regionala resurs-
centrum för film och video lämnas endast om bidrag från en region, en kom-
mun eller någon annan huvudman uppgår till minst motsvarande det statliga
stödbeloppet.

17 §3 Ansökan om statsbidrag ska innehålla en verksamhetsplan. Till
ansökan ska även bifogas ett yttrande från den region, kommun eller annan
huvudman som avser att lämna bidrag till kulturverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1999:1347.

2 Senaste lydelse 2005:1147.

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2005:1147.

SFS

2019:1027

Publicerad
den

3 december 2019