SFS 2019:1028 Förordning om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

SFS2019-1028.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till

teknik- och naturvetenskapscentrum

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1997:153) om statsbidrag till
teknik- och naturvetenskapscentrum ska ha följande lydelse.

2 §1 Statsbidrag får lämnas till ett teknik- och naturvetenskapscentrum där
verksamheten

– i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten,
– uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller teknik,
– syftar till att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och

teknik med till största delen interaktiva metoder, och

– har bedrivits under minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat

sätt än genom statsbidrag, till exempel genom ekonomiskt stöd av universitet,
högskola, museum, kommun, region eller näringsliv.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om kraven enligt första

stycket. Skolverket får också meddela föreskrifter om ytterligare krav för att
bidrag ska få lämnas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:624.

SFS

2019:1028

Publicerad
den

3 december 2019