SFS 2019:1029 Förordning om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

SFS2019-1029.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för

regional transportinfrastruktur

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1, 6, 7, 10–12 och 14 §§ förordningen (1997:263)
om länsplaner för regional transportinfrastruktur ska ha följande lydelse.

1 §1 Inom varje län ska det upprättas en länsplan till ledning när medel för
investeringar och förbättringsåtgärder ska fördelas. Länsplanen ska, med
hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra till att de transportpolitiska
målen uppnås. Om det bedöms ändamålsenligt får en gemensam plan för två
eller flera län upprättas.

Regionerna upprättar planen. Vad som sägs i denna förordning om

regioner gäller också Gotlands kommun.

6 §2 Trafikverket ska bistå regionen när länsplanen upprättas. Vid bered-
ningen har regionen ansvaret för samordning av åtgärdsförslagen.

7 §3 Trafikverket ska lämna underlag till länsplanen. Underlaget ska avse
gällande nationella planeringsförutsättningar och ange inriktningsmål inom
respektive trafikslag samt vilka särskilda regionala aspekter som bör beaktas.
Trafikverket ska dessutom lämna förslag till vilka regionala infra-
strukturobjekt som bör genomföras och lämna en redovisning av objektens
beräknade kostnader.

Regionen ska också begära in förslag om vilka objekt som bör utföras i

länet från regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, länsstyrelsen
och andra berörda myndigheter.

10 §4 Länsplanen fastställs av regionen efter samråd med länsstyrelsen.
Innan länsplanen fastställs ska yttranden inhämtas över den upprättade läns-
planen från de förslagsgivare som anges i 7 §. Även Försvarsmakten och
andra berörda statliga myndigheter samt berörda organisationer ska höras.

11 §5 Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om innehållet i en
fastställd länsplan, ska regionen ändra den.

Innan ett beslut om ändring av en plan fattas ska yttranden inhämtas från

de förslagsgivare som anges i 7 §.

1 Senaste lydelse 2018:2009.

2 Senaste lydelse 2018:2009.

3 Senaste lydelse 2018:2009.

4 Senaste lydelse 2018:2009.

5 Senaste lydelse 2018:2009.

SFS

2019:1029

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1029

12 §6 Regionen ska skicka en kopia av den fastställda länsplanen till
regeringen och de förslagsgivare som anges i 7 §.

14 §7 Trafikverket ska fortlöpande underrätta regionen om genomförandet
av åtgärderna i länsplanen.

Trafikverket ska årligen till regeringen redovisa hur de fastställda läns-

planerna genomförts. Redovisningen ska ske regionvis och omfatta uppgifter
om genomförda åtgärder, uppnådda effekter, hur de nationella inriktnings-
målen har uppfyllts, kostnader och anslagsförbrukning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

6 Senaste lydelse 2018:2009.

7 Senaste lydelse 2018:2009.