SFS 2019:1033 Förordning om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)

SFS2019-1033.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 7, 8, 10, 11 och 12 §§ tandvårdsförordningen
(1998:1338) ska ha följande lydelse.

7 §1 Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) om avgifter
som avser öppen hälso- och sjukvård gäller för den som i samband med
långvariga sjukdomssymtom får sina tandfyllningar utbytta som ett led i
medicinsk rehabilitering.

Detta gäller dock endast om utbytet sker med anledning av en utrednings-

plan och som ett led i en behandlingsplan som upprättats under ledning av
en läkare med specialistkompetens inom ett område med anknytning till
något eller några av patientens symtom.

Utrednings- och behandlingsplanen ska innan åtgärderna påbörjas ges in

till regionen för en bedömning av förutsättningarna för de föreslagna åt-
gärderna.

8 §2 Bestämmelser om regionens ansvar för uppsökande verksamhet finns
i 8 a § första stycket tandvårdslagen (1985:125).

Till den som omfattas av 8 a § första stycket tandvårdslagen ska erbjudande

om avgiftsfri uppsökande munhälsobedömning lämnas.

Munhälsobedömningen ska innefatta en bedömning av behovet av mun-

hygieninsatser och en preliminär bedömning av behovet av nödvändig tand-
vård. Behovet av munhygieninsatser ska bedömas med utgångspunkt i vad
den enskilde eller den som vårdar denne kan klara av att utföra i fråga om
munhygien.

10 §3 Innan en vårdgivare inleder en behandling enligt 3, 3 a, 4 eller 6 §
eller en protetisk behandling på en person som omfattas av bestämmelserna
i 8 a § första stycket tandvårdslagen (1985:125), ska behandlingsförslaget
prövas av den region inom vars område patienten är bosatt.

En region får besluta att en förhandsprövning enligt första stycket inte

krävs för vissa typer av behandlingar.

1 Senaste lydelse 2017:87.

2 Senaste lydelse 2003:621.

3 Senaste lydelse 2011:1183.

SFS

2019:1033

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1033

11 § En vårdgivare är på begäran av regionen skyldig att i ett ärende om
prövning enligt 10 § eller för kontroll av debiterade åtgärder lämna upplys-
ningar samt visa journal och övrigt material som rör munhälsobedömning,
undersökning eller behandling av en patient.

Vårdgivaren är också skyldig att på begäran av regionen för uppföljning

och utvärdering lämna uppgifter om munhälsobedömning, undersökning
eller behandling enligt denna förordning.

12 §4 En kommun ska tillhandahålla regionen de uppgifter som behövs för
uppföljning av sådan tandvård som ges till personer som avses i 8 § andra
stycket och 9 §.

Om sekretess gäller för en uppgift enligt offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för den en-
skilde, gäller uppgiftsskyldighet enligt första stycket endast om regeringen
beslutar att uppgiften ska lämnas ut efter ansökan av en region.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:952.