SFS 2019:1034 Förordning om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)

SFS2019-1034.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 14 § kommittéförordningen (1998:1474) ska ha
följande lydelse.

14 § Om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna
för staten, kommuner, regioner, företag eller andra enskilda, ska en beräk-
ning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär
samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, ska dessa redovisas. När det
gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller
regioner, ska kommittén föreslå en finansiering.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

David Oredsson
(Statsrådsberedningen)

SFS

2019:1034

Publicerad
den

3 december 2019