SFS 2019:1036 Förordning om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)

SFS2019-1036.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 18 § rättsinformationsförordningen (1999:175)
ska ha följande lydelse.

18 §1 Inom samordningsmyndigheten ska det finnas ett råd med högst
14 ledamöter. Regeringskansliet och Domstolsverket ska vara represen-
terade i rådet. Dessutom ska ytterligare fem informationsansvariga myndig-
heter som regeringen bestämmer vara representerade för en viss tid. Om
riksdagen, regioner eller kommuner deltar i rättsinformationssystemet med
stöd av 9 §, ska de erbjudas fast representation i rådet. Regioner och kom-
muner ska i sådana fall representeras av Sveriges Kommuner och Landsting.

Samordningsmyndigheten utser ordförande i rådet.
Samordningsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om formerna

för rådets beslutsfattande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1394.

SFS

2019:1036

Publicerad
den

3 december 2019