SFS 2019:1038 Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

SFS2019-1038.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 15 § inskrivningsförordningen (2000:309) ska ha
följande lydelse.

15 §1 Om en ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt beviljas eller
förklaras vilande, ska en underrättelse om detta omedelbart skickas till över-
låtaren. En underrättelse om bifall ska dock inte skickas om överlåtaren
tidigare i ärendet har underrättats om ett beslut om vilandeförklaring.

Första stycket gäller inte om ansökan har getts in till inskrivningsmyndig-

heten av en statlig myndighet, en region, en kommun, en advokat, en
registrerad fastighetsmäklare eller ett företag som står under tillsyn av
Finansinspektionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:57.

SFS

2019:1038

Publicerad
den

3 december 2019