SFS 2019:1039 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

SFS2019-1039.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 kap. 23 § studiestödsförordningen (2000:655)
ska ha följande lydelse.

2 kap.
23 §
1 Om en studerandes uppehälle i annat fall än som anges i 22 § helt
eller till väsentlig del bekostas av staten, en kommun eller en region, får
studiehjälp lämnas bara i form av studiebidrag och extra tillägg.

Om en studerande i fall som avses i första stycket också får hel sjuk-

ersättning eller hel aktivitetsersättning, får inte någon form av studiehjälp
lämnas. Till en studerande som får bidrag enligt förordningen (1995:667)
om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan får dock
studiehjälp lämnas i form av studiebidrag och extra tillägg.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:1109.

SFS

2019:1039

Publicerad
den

3 december 2019