SFS 2019:1040 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

SFS2019-1040.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella

statistiken

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 5 c § och rubriken närmast före 5 c § förord-
ningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Kommuner och regioner1
5 c §2 Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken lämna de
uppgifter som avses i 5 § 1–7, samt uppgifter om

1. preliminära och definitiva årliga bokslut,
2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och

6 kap. 2 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,

3. utfall av kommunernas och regionernas resultaträkning för räkenskaps-

årets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången av
samma tertial,

4. företag ägda av kommuner eller regioner, och
5. alternativa utförare av kommun- och regionfinansierad verksamhet.
Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken dessutom lämna

kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och
skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa års-
prognoser för dessa.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:946.

2 Senaste lydelse 2018:1527.

SFS

2019:1040

Publicerad
den

3 december 2019