SFS 2019:1041 Förordning om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

SFS2019-1041.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:375) om

Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1, 4 och 17 §§ förordningen (2002:375) om
Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om Försvarsmaktens stöd
till statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda.

Denna förordning ska dock inte gälla för sådant stöd från Försvarsmakten

till civil verksamhet som regleras särskilt i lag eller förordning.

4 §1 Försvarsmakten får på begäran lämna stöd till Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra statliga myndigheter
samt kommuner och regioner.

17 § Försvarsmakten får, trots 5 § förordningen (1995:1300) om statliga
myndigheters riskhantering, som villkor för stöd enligt denna förordning
bestämma att försäkring ska tecknas för statens egendom, ansvarighet eller
i övrigt för skador som staten ska ersätta. Detta gäller stöd som lämnas till
kommuner, regioner och enskilda.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1222.

SFS

2019:1041

Publicerad
den

3 december 2019