SFS 2019:1042 Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

SFS2019-1042.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:687) om

läkemedelsförmåner m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1, 4 och 16–19 §§ förordningen (2002:687) om
läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

1 §1 I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m. De termer och begrepp som används i lagen
har samma betydelse i denna förordning.

Det som sägs om regioner i denna förordning gäller även kommuner som

inte ingår i en region.

4 §2 Alla som har en arbetsplats och är behöriga att förskriva läkemedel
eller sådana varor som avses i 18 § 2 och 3 lagen (2002:160) om läkemedels-
förmåner m.m. har rätt att få en arbetsplatskod.

Regionen får i övrigt besluta om utformning och fördelning av arbets-

platskod för den som har sin arbetsplats inom regionens område.

Om regionen finner att den sökande inte har rätt till arbetsplatskod ska

ärendet överlämnas till Socialstyrelsen för prövning.

En arbetsplatskod gäller endast så länge förutsättningarna i första stycket

är uppfyllda.

16 §3 Har läkemedel eller annan vara som avses i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. lämnats ut kostnadsfritt eller med kostnads-
reducering från öppenvårdsapoteket mot förskrivning, har öppenvårds-
apoteket rätt att få ersättning av den region som avses i 22 § samma lag med
ett belopp som motsvarar försäljningspriset respektive den föreskrivna kost-
nadsreduceringen.

Ersättning ska betalas i efterhand, varvid ersättning som hör till en viss

månad ska betalas den första vardag som inte är lördag i den andra månaden
därefter. Ersättningen ska betalas till E-hälsomyndigheten som förmedlar
den till öppenvårdsapoteken. I övrigt ska ersättning betalas på det sätt
regionerna, E-hälsomyndigheten och öppenvårdsapoteket kommer överens
om.

17 §4 De handlingar som enligt denna förordning utgör öppenvårds-
apotekets verifikationer ska förvaras i tre år från den dag öppenvårds-
apoteket begärde ersättning för dem.

1 Senaste lydelse 2009:633.

2 Senaste lydelse 2006:1118.

3 Senaste lydelse 2013:1036.

4 Senaste lydelse 2009:633.

SFS

2019:1042

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1042

Verifikationerna ska på begäran av en region överlämnas till regionen för

granskning.

18 § Regionen får granska ersättningsanspråk enligt 16 § samt kontrollera
att läkemedel och andra varor som lämnats ut kostnadsfritt eller till nedsatt
pris omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

19 §5 Läkemedelsverket ska, efter samråd med Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket och regionerna, fastställa blanketter som avses i 7 och
8 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:656.