SFS 2019:1044 Förordning om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

SFS2019-1044.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:760) om

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2002:760) om uppdrags-
utbildning vid universitet och högskolor ska ha följande lydelse.

3 §1 En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an
till sådan högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som hög-
skolan har examensrätt för.

Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal myndighet,

en svensk region eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett
annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller
utöver första stycket att uppdraget ska avse

1. personalutbildning, eller
2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska

skäl.

Trots det som anges i andra stycket 1 får uppdraget avse utbildning av

personer som inte är anställda hos uppdragsgivaren, om utbildningen enligt
beslut av regeringen ska ges på uppdrag av svenska staten för en bestämd
kategori av personer.

När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller utöver första

stycket att uppdraget ska avse

1. personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete

åt uppdragsgivaren, eller

2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:206.

SFS

2019:1044

Publicerad
den

3 december 2019