SFS 2019:1045 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

SFS2019-1045.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 20 a § förordningen (2003:396) om elektronisk
kommunikation ska ha följande lydelse.

20 a §1 Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som behövs
för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och som bedrivs av
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kust-
bevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården och
Tullverket.

Undantag gäller även för radioanvändning om den behövs för att tillgodo-

se sådan verksamhet som avser allmän ordning, säkerhet eller hälsa som
bedrivs av

1. regeringen med Regeringskansliet samt de myndigheter som anges i

bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevaknings-
ansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap när det gäller fredstida
krishantering,

2. kommun eller region enligt lagen (2006:544) om kommuners och

regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap,

3. kommun, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket eller länsstyrelse när det

gäller räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

4. den som äger eller utövar farlig verksamhet på en anläggning och som

enligt beslut av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta
beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga
åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller
miljön,

5. Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller rådgivning enligt förord-

ningen (2003:789) om skydd mot olyckor,

6. kommun eller region när det gäller akutsjukvård och katastrof-

medicinsk beredskap enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

7. alarmeringsföretag i verksamhet där myndigheter bistås med stöd av

lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmerings-
centraler,

8. koncessionshavare och elleverantörer enligt ellagen (1997:857) när det

gäller verksamhet som är av omedelbar betydelse för att upprätthålla
elöverföringen, och

1 Senaste lydelse 2017:91.

SFS

2019:1045

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1045

9. den som enligt radio- och tv-lagen (2010:696) eller tillståndsvillkor

som meddelats med stöd av den lagen är skyldig att kostnadsfritt sända
varningsmeddelande eller meddelanden som är av vikt för allmänheten, om
en myndighet begär det.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)