SFS 2019:1046 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

SFS2019-1046.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för

projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1, 3, 8 och 9 §§ förordningen (2003:596) om
bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken1 ska ha
följande lydelse.

1 §2 Regeringen, Tillväxtverket, länsstyrelser, regioner och Gotlands
kommun beslutar om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken.

I denna förordning finns bestämmelser om bidrag inom den projekt-

verksamhet som bedrivs av Tillväxtverket, länsstyrelser, regioner och
Gotlands kommun. Det som sägs i denna förordning om regioner gäller
också Gotlands kommun.

Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som

avser projekt med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.

Med projekt avses i denna förordning insatser som är avgränsade från den

ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

3 §3 Den projektverksamhet som finansieras av Tillväxtverket ska vara
förenlig med regionala strategier och program. Innan beslut om bidrag fattas
ska Tillväxtverket samråda med den berörda regionen. När Tillväxtverket
fattat beslut om bidrag ska regionen informeras om detta.

Den projektverksamhet som finansieras av länsstyrelser och regioner ska

bedrivas i enlighet med strategin för länets utveckling.

8 §4 Ansökan om bidrag för ett projekt ska ske skriftligen. En ansökan som
avser Tillväxtverkets projektverksamhet ska ges in till verket. En ansökan
som avser bidrag inom den projektverksamhet som bedrivs av en
länsstyrelse eller en region ska ges in till den som ska besluta om bidraget.

En ansökan ska innehålla uppgifter om
1. bidragsmottagaren, och
2. projektet, med en beskrivning av projektets syfte, mål, tidsplan och

genomförande samt budget och finansieringsplan.

Av projektbeskrivningen ska det särskilt framgå hur projektet bidrar till

en hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och
jämställdhet.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2007:714.

2 Senaste lydelse 2018:1984.

3 Senaste lydelse 2018:1984.

4 Senaste lydelse 2018:1984.

SFS

2019:1046

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1046

Sökanden ska i övrigt lämna de uppgifter och göra den utredning som

Tillväxtverket, länsstyrelsen eller regionen beslutar.

9 §5 Beslut i ett ärende om bidrag för ett projekt ska innehålla

1. de villkor som förenas med beslutet,
2. uppgifter om hur projektet ska följas upp och utvärderas,
3. en total finansieringsplan för projektet,
4. uppgift om hur projektet ska slutrapporteras, och
5. en beslutsmotivering.
Om beslutet fattas av en länsstyrelse eller en region ska besluts-

motiveringen innehålla en beskrivning av projektets koppling till strategin
för länets utveckling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:1984.