SFS 2019:1047 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

SFS2019-1047.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av

personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 a och 8 §§ förordningen (2003:766) om be-
handling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration ska ha
följande lydelse.

3 a §1 Arbetsförmedlingen, kommuner och regioner som deltar i sam-
verkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet får ha direkt-
åtkomst till personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen i den utsträckning
den registrerade samtycker till det. Endast de personer vid nämnda myndig-
heter som ansvarar för den lokala samverkansaktivitet i vilken den registre-
rade deltar får ges behörighet för direktåtkomst till sådana personuppgifter.

8 §2 Försäkringskassan får meddela föreskrifter i fråga om

1. formerna för tilldelning av behörighet för åtkomst till socialförsäk-

ringsdatabasen genom en särskild handling,

2. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Försäkringskassan och

Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst till och formerna för direkt-
åtkomsten,

4. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Statens tjänstepensions-

verk och det för kommunerna och regionerna gemensamma organet för
administration av personalpensioner får ha direktåtkomst till,

5. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut på

medium för automatiserad behandling för sammanställning av gemensam
pensionsinformation,

6. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut på

medium för automatiserad behandling till organ som driver försäkrings-
rörelse,

7. begränsningar av de sökbegrepp som får användas vid sökning i social-

försäkringsdatabasen,

8. fastställande av avgifter för utlämnade av uppgifter och handlingar från

socialförsäkringsdatabasen, om inte utlämnandet är avgiftsfritt till följd av
att det sker till en annan myndighet på grund av att det föreligger en sådan
skyldighet i lag eller förordning, och

9. vilka särskilda åtgärder som Försäkringskassan och Pensionsmyndig-

heten ska vidta för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i
114 kap. socialförsäkringsbalken.

1 Senaste lydelse 2007:928.

2 Senaste lydelse 2018:461.

SFS

2019:1047

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1047

Om föreskrifterna enligt första stycket avser uppgifter som faller under

Pensionsmyndighetens personuppgiftsansvar enligt 114 kap. 6 a § social-
försäkringsbalken, ska föreskrifterna beslutas i samråd med Pensions-
myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)