SFS 2019:1048 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

SFS2019-1048.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot

olyckor

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1, 10 och 21 §§ förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

4 kap.
1 §
1 Polismyndigheten ansvarar för fjällräddningstjänst.

Polismyndigheten ska upprätta ett program för fjällräddningstjänsten. Pro-

grammet ska innehålla

1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och avser att skaffa sig

för att göra räddningsinsatser, och

2. uppgifter om samverkan med kommuner, regioner, andra statliga myndig-

heter och berörda organisationer.

Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser myndigheten har och

avser att skaffa sig.

10 § Sjöfartsverket ska upprätta ett program för sjöräddningstjänsten. Pro-
grammet ska innehålla

1. uppgifter om vilken förmåga verket har och avser att skaffa sig för att

göra räddningsinsatser, och

2. uppgifter om samverkan med kommuner, regioner, statliga myndig-

heter och berörda organisationer.

Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser verket har och avser

att skaffa sig.

21 §2 En länsstyrelse ska efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner
och regioner upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. 8 §
samma lag. Programmet ska behandla

1. organisation och ledning,
2. samband,
3. strålningsmätning,
4. information till allmänheten,
5. personella och materiella resurser i länet,
6. saneringsmetoder, och
7. andra frågor av betydelse för beredskapen.

1 Senaste lydelse 2014:1223.

2 Senaste lydelse 2008:439.

SFS

2019:1048

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1048

De program som upprättas av länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Hallands

län ska dessutom behandla frågor om alarmering, utrymning, utdelning av
jodtabletter och sådant bistånd som sägs i 29 §. Uppgifter om biståndet ska
även behandlas i det program som ska upprättas av länsstyrelserna i Skåne
och Västerbottens län.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)