SFS 2019:1049 Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

SFS2019-1049.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 7 d, 7 e och 9 b §§ smittskyddsförordningen
(2004:255) ska ha följande lydelse.

7 d §1 Folkhälsomyndighetens förslag till ändringar av nationella vaccina-
tionsprogram enligt 7 c § ska i tillämpliga delar innehålla en analys av

1. sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda

individer,

2. vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på sjuk-

domens epidemiologi,

3. det antal doser som bedöms krävas för att uppnå önskad effekt,
4. de målgrupper som ska erbjudas vaccination,
5. vaccinets säkerhet,
6. vaccinationens påverkan på verksamhet i regioner, kommuner och hos

privata vårdgivare,

7. vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner i de nationella

vaccinationsprogrammen,

8. allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på

attityder till vaccinationer generellt,

9. vilka andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller behandlingar som

kan vidtas eller ges som alternativ till vaccination i ett nationellt vaccinations-
program,

10. vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess kostnader och

intäkter i staten, kommunerna och regionerna,

11. möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter i de avseenden

som anges i 1–10 samt statens beräknade kostnader för sådan uppföljning,

12. behovet av informationsinsatser i förhållande till allmänheten och vård-

givare och kostnaden för dessa insatser, och

13. medicinetiska och humanitära överväganden.
Samtliga faktorer ska redovisas utan inbördes rangordning.

7 e §2 Innan Folkhälsomyndigheten lämnar förslag till regeringen, ska Folk-
hälsomyndigheten höra Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket, kommuner och regioner samt de andra myndig-
heter och organisationer som Folkhälsomyndigheten bestämmer.

1 Senaste lydelse 2015:159.

2 Senaste lydelse 2015:159.

SFS

2019:1049

Publicerad
den

3 december 2010

background image

2

SFS

2019:1049

9 b §3 Ett öppenvårdsapotek som har lämnat ut ett läkemedel som är kost-
nadsfritt enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) har rätt att få ersättning
av den region som avses i 7 kap. 4 § samma lag med ett belopp som motsvarar
försäljningspriset.

Ersättning ska betalas i efterhand. Ersättningen ska betalas till E-hälso-

myndigheten som förmedlar den till öppenvårdsapoteket. I övrigt ska ersätt-
ning betalas på det sätt regionerna, E-hälsomyndigheten och öppenvårds-
apoteket kommer överens om.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:856.