SFS 2019:1050 Förordning om ändring i förordningen (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

SFS2019-1050.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:811) om ersättning för

viss mervärdesskatt för kommuner, landsting,

kommunalförbund och samordningsförbund

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2005:811) om er-
sättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalför-
bund och samordningsförbund1 samt 1–3 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om ersättning för viss mervärdesskatt för

kommuner, regioner, kommunalförbund och

samordningsförbund
1 §
2 Ersättning enligt 5 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mer-
värdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordnings-
förbund lämnas

1. med sex procent av kostnaden vid upphandling och bidragsgivning

eller, om det framgår att viss del avser lokalkostnad, med arton procent för
denna del och fem procent för resterande del, samt

2. med arton procent av kostnaden vid hyra av lokal för sådana boende-

former som avses i 4 § samma lag.

Ersättning med arton procent lämnas dock inte om den fastighet som

lokalen är inrymd i upplåts av staten, kommun, region, kommunalförbund
eller samordningsförbund.

2 §3 Skatteverket ska avräkna utbetald ersättning enligt lagen (2005:807)
om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunal-
förbund och samordningsförbund mot inkomsttitel när verket betalar ut
ersättningen.

3 §4 Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av
lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,
regioner, kommunalförbund och samordningsförbund.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:388.

2 Senaste lydelse 2012:388.

3 Senaste lydelse 2012:388.

4 Senaste lydelse 2012:388.

SFS

2019:1050

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1050

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)