SFS 2019:1051 Förordning om ändring i valförordningen (2005:874)

SFS2019-1051.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i valförordningen (2005:874)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 5, 13 och 15 §§ valförordningen (2005:874)1 ska
ha följande lydelse.

5 §2 Valsedlar ska vara

1. för val till riksdagen: gula,
2. för val till regionfullmäktige: blå,
3. för val till kommunfullmäktige: vita,
4. för val till Europaparlamentet: vita.
Valsedlar ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna

förordning.

På en valsedel med partibeteckning får en partibeteckning tryckas i annan

färg än svart, om partiet begär det.

13 §3 Vid sin slutliga rösträkning ska länsstyrelsen i protokollet anteckna

1. antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och lista som har

fått mandat samt antalet godkända personröster och fördelningen av dessa,

2. antalet godkända valsedlar för övriga partibeteckningar,
3. antalet ogiltiga valsedlar,
4. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de saknar partibeteckning, och
5. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de har en partibeteckning för ett

parti som inte anmält sitt deltagande i valet enligt 2 kap. vallagen (2005:837).

Vid fördelningen av mandat vid val till region- och kommunfullmäktige

ska länsstyrelsen i protokollet dessutom anteckna

1. mandatfördelningen,
2. vilka listor som förekommit med kandidater för de partier som har fått

mandat,

3. vilka kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal, och
4. vilka ledamöter och ersättare som har utsetts.

15 § Om mindre än hälften av det bestämda antalet ledamöter har utsetts
vid val till region- eller kommunfullmäktige, ska länsstyrelsen anmäla detta
till Valprövningsnämnden.

1 Förordningen omtryckt 2008:1279.

2 Senaste lydelse 2019:406.

3 Senaste lydelse 2017:1073.

SFS

2019:1051

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1051

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)