SFS 2019:1053 Förordning om ändring i förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

SFS2019-1053.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:637) om kommuners

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

händelser i fredstid och höjd beredskap

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2006:637) om kom-
muners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i freds-
tid och höjd beredskap samt 1–4 och 7–12 §§ och rubriken närmast före 9 §
ska ha följande lydelse.

Förordning om kommuners och regioners åtgärder inför

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

beredskap
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och lagen (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap.

2 § Varje kommun ska hålla länsstyrelsen underrättad om vilka för-
beredelser som vidtagits inför extraordinära händelser samt lämna läges-
rapporter och information om händelseutvecklingen vid extraordinära hän-
delser i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § lagen (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.

3 §1 Varje region ska hålla Socialstyrelsen och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap underrättade om vilka förberedelser som vidtagits inför
extraordinära händelser i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § lagen
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Vid extraordinära händelser ska regionerna lämna lägesrapporter och

information om händelseutvecklingen till Socialstyrelsen och länsstyrelsen
i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § lagen (2006:544) om kom-
muners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i freds-
tid och höjd beredskap.

1 Senaste lydelse 2008:1004.

SFS

2019:1053

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1053

4 § Varje kommun och region ska ha de planer som behövs för verksam-
heten under höjd beredskap. Dessa ska innehålla uppgifter om den verk-
samhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska
också framgå krigsorganisationen, den personal som ska tjänstgöra i denna
och vad som i övrigt behövs för att kommunen eller regionen ska kunna höja
sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap.

7 §2 Varje region ska hålla Socialstyrelsen och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap underrättade om de beredskapsförberedelser som
vidtagits och om de övriga förhållanden som har betydelse för det civila
försvaret inom regionens ansvarsområde.

Vid höjd beredskap ska regionen hålla Socialstyrelsen, Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen underrättade om beredskaps-
läget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret
inom regionens ansvarsområde.

8 § När 3 kap. 3 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap tillämpas
ska kommunen

1. lämna sådant biträde åt statliga myndigheter som behövs för att trygga

befolkningens och produktionens försörjning med nödvändiga varor,

2. övervaka föreskriven inventering av förråd av sådana varor och lämna

allmänheten behövlig hjälp vid inventeringen,

3. se till att varor som ska lämnas till staten, kommunen eller regionen

noggrant vårdas och i föreskriven omfattning kommer staten, kommunen
eller regionen till del,

4. medverka vid planläggning och verkställighet av undanförsel,
5. dela ut ransoneringsbevis och andra av myndigheter utfärdade inköps-

tillstånd samt övervaka att föreskrifter i konsumtionsreglerande syfte efter-
levs, och

6. sprida upplysning om de krav som kristiden ställer och om medel att

undvika eller lindra rådande svårigheter.

Bistånd mellan kommuner och regioner
9 §
Omfattningen av hjälpen enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:544) om kom-
muners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i freds-
tid och höjd beredskap beslutas av länsstyrelsen i det län där den kommun
eller den region som ska lämna hjälpen ligger. Kommuner eller regioner som
har fått hjälp med personal, ska svara för personalens avlöning och andra
anställningsförmåner.

10 §3 Den ersättning som kommunerna får enligt 5 kap. 1 § lagen (2006:544)
om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap bestäms och betalas ut av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap inom ramen för vad regeringen årligen
beslutar.

Länsstyrelsen kan föreslå att del av ersättningen ska reduceras eller falla

bort för en kommun som inte fullgjort sina uppgifter. Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap får besluta att så ska ske.

2 Senaste lydelse 2008:1004.

3 Senaste lydelse 2008:1004.

background image

3

SFS

2019:1053

11 §4 Den ersättning som regionerna får enligt 5 kap. 1 § lagen (2006:544)
om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap bestäms och betalas ut av Socialstyrelsen, för
verksamheter inom Socialstyrelsens ansvarsområde, inom ramen för vad
regeringen beslutar. För övrig verksamhet bestämmer Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap om ersättningen och betalar ut den inom
ramen för vad regeringen beslutar.

12 §5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare
föreskrifter om sådana risk- och sårbarhetsanalyser som avses i 2 kap. 1 §
lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:1004.

5 Senaste lydelse 2008:1004.

;