SFS 2019:1055 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

SFS2019-1055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 39 c–39 e §§ livsmedelsförordningen (2006:813)
ska ha följande lydelse.

39 c §1 En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet
utan att ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de
anläggningar som han eller hon ansvarar för. Anmälan ska göras i enlighet
med artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004
av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, eller i enlighet med föreskrifter
som har meddelats med stöd av den här förordningen.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av års-

omsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om över-
trädelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk
eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska
avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst
2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Staten, kommuner eller regioner ska i stället för vad som anges i andra

stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor.

39 d §2 En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister när det gäller att
uppfylla de krav på journalföring av all användning av växtskyddsmedel och
biocider som anges i artikel 4.1 och bilaga 1 Del A avsnitt III punkt 9 a
förordning (EG) nr 852/2004.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av års-

omsättningen, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller regioner ska i stället för vad som anges i andra

stycket betala ett fast belopp om 10 000 kronor.

39 e §3 En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister när det gäller att
uppfylla de krav på dokumentation som anges i föreskrifter som har meddelats
med stöd av den här förordningen i fråga om leveranser av små mängder
honung, ägg, råmjölk eller opastöriserad mjölk.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av års-

omsättningen, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller regioner ska i stället för vad som anges i andra

stycket betala avgiften med ett fast belopp om 10 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse 2019:154.

2 Senaste lydelse 2018:1643.

3 Senaste lydelse 2019:154.

SFS

2019:1055

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1055

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)