SFS 2019:1056 Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

SFS2019-1056.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:814) om foder och

animaliska biprodukter

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 22 c och 22 d §§ förordningen (2006:814) om
foder och animaliska biprodukter ska ha följande lydelse.

22 c §1 En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet
utan att i enlighet med artikel 9.2 a i förordning (EG) nr 183/2005 ha gjort
en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som
han eller hon ansvarar för.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av års-

omsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om över-
trädelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk
eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska
avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst
2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Staten, kommuner eller regioner ska i stället för vad som anges i andra

stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor.

22 d §2 En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister när det gäller att
uppfylla de krav på journalföring av all användning av växtskyddsmedel och
bekämpningsmedel som anges i artikel 5.1 och bilaga 1 Del A avsnitt II
punkt 2 a förordning (EG) nr 183/2005.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av års-

omsättningen, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller regioner ska i stället för vad som anges i andra

stycket betala ett fast belopp om 10 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1644.

2 Senaste lydelse 2018:1644.

SFS

2019:1056

Publicerad
den

3 december 2019

;