SFS 2019:1059 Förordning om ändring i förordningen (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

SFS2019-1059.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:909) med instruktion

för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2007:909) med instruktion för
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor ska ha följande lydelse.

7 § I prövningen av ärenden som avses i 1 § samt av andra ärenden än de
som avses i 5 och 6 §§ deltar ordföranden och fyra andra ledamöter. Två av
dessa ska vara utsedda på förslag av arbetstagarorganisationerna och två av
Föreningen Svenskt Näringsliv. I stället för den ene av de två sistnämnda
ledamöterna inträder

– när ärendet gäller ett företag där en kommun eller en region har ett

bestämmande inflytande, en av de ledamöter som har utsetts på förslag av
Sveriges Kommuner och Landsting,

– när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivaralliansen,

den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation,

– när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Kooperationens

förhandlingsorganisation, den ledamot som har utsetts på förslag av denna
organisation.

Beslut som inte innefattar slutligt avgörande av ärendet får dock fattas av

ordföranden samt en ledamot för vardera arbetstagarsidan och arbetsgivar-
sidan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2019:1059

Publicerad
den

3 december 2019