SFS 2019:1061 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

SFS2019-1061.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion

för Post- och telestyrelsen

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:951) med instruktion för
Post- och telestyrelsen ska ha följande lydelse.

4 §1 Post- och telestyrelsen har till uppgift att

1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunika-

tioner, inbegripet att se till att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga,
och att främja tillgången till ett brett urval av elektroniska kommunikations-
tjänster,

2. främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och mobil-

täckning i alla delar av landet, inbegripet att skapa förutsättningar för
samverkan mellan myndigheter som kan bidra till utbyggnaden av bredband,

3. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra använd-

ningar av radiovågor utnyttjas effektivt,

4. svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på ett

effektivt sätt,

5. främja en effektiv konkurrens,
6. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,
7. bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter,
8. följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid elektronisk kommunika-

tion och uppkomsten av eventuella miljö- och hälsorisker,

9. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera

marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation,

10. meddela föreskrifter enligt förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation,

11. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till ledning

för radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse
om rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektrum-
användningen,

12. tillhandahålla information om frekvensanvändning till Europeiska

radiokommunikationskontorets frekvensinformationssystem (EFIS),

13. vara marknadskontrollmyndighet enligt radioutrustningslagen

(2016:392),

14. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:561) med kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering och ge stöd
och information till myndigheter och enskilda när det gäller betrodda
tjänster,

1 Senaste lydelse 2019:191.

SFS

2019:1061

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1061

15. följa utvecklingen när det gäller toppdomäner med geografiska namn

som har anknytning till Sverige,

16. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:24) om nationella topp-

domäner för Sverige på internet samt meddela föreskrifter enligt för-
ordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet,

17. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken

för störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, och verka för
ökad krishanteringsförmåga,

18. verka för ökad nät- och informationssäkerhet i fråga om elektronisk

kommunikation, genom samverkan med myndigheter som har särskilda
uppgifter inom informationssäkerhets-, säkerhetsskydds- och integritets-
skyddsområdet samt med andra berörda aktörer,

19. lämna råd och stöd till myndigheter, kommuner och regioner och till

företag, organisationer och andra enskilda i frågor om nätsäkerhet,

20. vara tvistlösnings- och tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:534) om

åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät och ansvara för informations-
tjänsten för utbyggnad av bredbandsnät enligt samma lag, och

21. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2018:1174) om informations-

säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)