SFS 2019:1062 Förordning om ändring i förordningen (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen

SFS2019-1062.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1021) med instruktion

för Barnombudsmannen

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1021) med instruktion för
Barnombudsmannen ska ha följande lydelse.

1 §1 I lagen (1993:335) om Barnombudsman finns bestämmelser om Barn-
ombudsmannens uppgifter, förordnande, organisation m.m.

Vid fullgörande av sina uppgifter enligt 2 § lagen om Barnombudsman ska

Barnombudsmannen systematiskt och återkommande följa upp och utvärdera
tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter hos förvaltnings-
myndigheter, kommuner och regioner. Barnombudsmannen ska, utifrån sin
ombudsmannaroll, belysa levnadsvillkor för flickor respektive pojkar och
för barn som definierar sig på andra sätt. Barnombudsmannen ska förmedla
och föra en dialog om slutsatser och iakttagelser med de myndigheter och
huvudmän som är berörda. Utifrån sådana uppföljningar och utvärderingar
ska Barnombudsmannen också genomföra insatser som bidrar till att utveckla
och sprida kunskap om tillämpningen av barnkonventionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:998.

SFS

2019:1062

Publicerad
den

3 december 2019