SFS 2019:1065 Förordning om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SFS2019-1065.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion

för Statens beredning för medicinsk och social

utvärdering

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 b och 4 §§ förordningen (2007:1233) med
instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering1 ska
ha följande lydelse.

1 b §2 Myndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och
lättfattligt sätt och sprida dem så att huvudmän (regioner och kommuner),
vårdgivare och andra berörda kan tillägna sig kunskapen. Myndigheten ska
kontinuerligt utveckla sitt arbete med att sprida utvärderingarna så att dessa
tillämpas i praktiken och leder till önskade förändringar inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten.

Myndigheten ska systematiskt identifiera och aktivt informera om sådana

metoder i hälso- och sjukvården och socialtjänsten vars effekter det saknas
tillräcklig kunskap om.

4 §3 Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns
Nämnden för medicinsk och social utvärdering.

Nämnden har till uppgift att fastställa slutsatser i de utvärderingar som

myndigheten genomför enligt 1 §. Nämnden ska bidra till utvärderingarnas
tillämpbarhet för huvudmän (regioner och kommuner), vårdgivare och andra
berörda.

Nämnden består av myndighetens chef och högst 15 andra ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:167.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2018:1531.

3 Senaste lydelse 2015:285.

SFS

2019:1065

Publicerad
den

3 december 2019