SFS 2019:1066 Förordning om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

SFS2019-1066.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1244) om

konsekvensutredning vid regelgivning

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 och 8 §§ förordningen (2007:1244) om konse-
kvensutredning vid regelgivning ska ha följande lydelse.

4 § Innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska myn-
digheten så tidigt som möjligt

1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och

andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och
dokumentera utredningen i en konsekvensutredning, och

2. ge statliga myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, närings-

livet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt
berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen.

Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för

betydande ekonomisk skada om en föreskrift inte beslutas, får det som sägs
i första stycket vidtas efter beslutet.

8 §1 Kan föreskrifter få effekter för kommuner eller regioner, ska konse-
kvensutredningen, utöver vad som följer av 6 §, innehålla en redogörelse för
de överväganden som myndigheten gjort enligt 14 kap. 3 § regeringsformen.

Om föreskrifterna innebär förändringar av kommunala befogenheter eller

skyldigheter, respektive grunderna för kommunernas eller regionernas organi-
sation eller verksamhetsformer, ska en beräkning göras av de kostnader och
intäkter som följer av förändringarna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:571.

SFS

2019:1066

Publicerad
den

3 december 2019