SFS 2019:1067 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

SFS2019-1067.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion

för Försvarsmakten

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2007:1266) med instruktion
för Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

16 § Försvarsmakten bestämmer vilka organisationsenheter som ska sam-
verka med länsstyrelser, kommuner, regioner och andra samhällsorgan för
att åstadkomma dels en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets
olika delar, dels en samordnad användning av militära och civila resurser.
Försvarsmakten bestämmer inom sitt ansvarsområde också hur stöd och
utbildning av hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer ska organiseras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

SFS

2019:1067

Publicerad
den

3 december 2019